TITULUS – ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ARTIKEL 1 – UW VERKOPER

Uw verkoper (hierna « Titulus ») is de volgende :

TITULUS PICTUS S.A.

Waversesteenweg 167A, 1050 Elsene

Ondernemingsnummer : 0835.631.442

Telefoon : +32 (0)2 512 98 30

info@titulus.be

ARTIKEL 2 – U BENT EEN CONSUMENT VAN MINSTENS 18 JAAR OUD

U bent een consument, te weten een natuurlijke persoon die goederen wenst te verwerven of consumeren (met name wijn of andere alcoholhoudende dranken) voor doeleinden die buiten het kader vallen van een professionele, handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn. Indien u jonger ben dan 18, vragen wij u uw ouders of voogd te raadplegen alvorens een bestelling te plaatsen.

ARTIKEL 3 – TOEPASSINGSGEBIED

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor elke bestelling van een of meerdere producten van de Verkoper die u – als consument – op afstand koopt in de webshop van de Verkoper www.titulus.be (hierna de « Website »).

Door gebruik te maken van de Website en/of door een bestelling te plaatsen in de webshop, aanvaardt u de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsook alle rechten en verplichtingen zoals deze vermeld zijn op de Website. U zal ook een kopie van deze algemene voorwaarden ontvangen bij de bevestiging van uw bestelling of ten laatste ten tijde van de levering, in een formaat dat u kan opslaan of printen. Hiertoe wordt een link voorzien in de bevestigingsmail.

Titulus behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. U wordt dus gevraagd de algemene voorwaarden bij elke bestelling die u op de Website plaatst te raadplegen, teneinde op de hoogte te zijn van de meest recente wijzigingen. De geldende algemene verkoopsvoorwaarden zijn die op de Website op de datum van de validatie van uw bestelling.

ARTIKEL 4 – AFHALING OF LEVERING

U heeft de keuze tussen :

  • afhaling van uw bestelling in de winkel Titulus, gelegen Waversesteenweg 167A, 1050 Elsene ; of
  • levering bij u thuis, met onze partner Bpost, of voor erg grote bestellingen door ons eigen leveringsteam.

ARTIKEL 5 - AANBOD

Titulus doet er alles aan om de beschikbaarheid van alle in zijn webshop voorstelde producten te verzekeren. Het productenaanbod en de op de Website vermelde prijzen, zijn geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn (= aanwezigheid van de knop « toevoegen aan winkelmandje ») op de Website.

Evenwel moet worden verduidelijkt dat het toevoegen van een product aan het winkelmandje alleen niet volstaat voor de validatie van de bestelling. Het product kan met andere woorden onbeschikbaar worden tussen het moment dat het toegevoegd wordt aan het mandje en de bevestiging van de bestelling door Titulus. In dat geval zal u zo snel mogelijk verwittigd worden van de onbeschikbaarheid.

Om u in staat te stellen ons aanbod zo juist mogelijk te beoordelen, heeft Titulus al het mogelijke gedaan om de op onze Website voorgestelde producten op een volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe manier weer te geven (met name voor wat betreft de afbeeldingen en beschrijvingen). Uiteraard kunnen de producten licht afwijken van deze afbeeldingen en beschrijvingen, die dus louter indicatief en niet-bindend zijn. De beoordeling van de kwaliteit van de wijnen blijft een subjectieve aangelegenheid en kan variëren naargelang een groot aantal elementen (regio, grond, jaargang, weer, oogst, wijnbereiding, enz.).

De op de Website getoonde prijzen van de producten zijn vermeld in euro, alle taksen inbegrepen (inclusief btw). De prijzen zijn exclusief de leveringskosten, die extra aangerekend worden en die aangegeven worden voor de definitieve validatie van de bestelling. Ze zijn geldig op het moment dat uw bestelling gevalideerd wordt en ze zullen niet verhoogd worden, behalve in geval van prijswijzigingen ten gevolge van veranderingen in btw-tarieven of accijnzen.

ARTIKEL 6 – BESTELLING EN SLUITING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST

Uw bestelling zal volledig zijn en de verkoopovereenkomst definitief, zodra wij uw bestelling per e-mail bevestigd hebben en de goedkeuring van uw transactie ontvangen hebben van de uitgever van uw bank/kredietkaart. Wij zijn niet verantwoordelijk voor leveringsvertragingen en/of niet-levering van uw bestelling, indien deze te wijten zijn aan de weigering van uw betaling door de uitgever van uw kaart. Geen enkele bestelling wordt aanvaard noch behandeld zonder geldige betaling in naam van de (geregistreerde) titularis van de kaart.

Titulus behoudt zich eveneens het recht voor de bestelling niet te aanvaarden/bevestigen, met name in geval van niet-betaling van een voorgaande bestelling, een lopend geschil in verband met betalingen, problemen met betrekking tot de ontvangen bestelling, een onvolledige bestelling, voorspelbare problemen met betrekking tot de levering van het product of een aangevangen procedure om een of meerdere bestelde producten terug te roepen.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT EN UITZONDERINGEN

U beschikt over 14 kalenderdagen te tellen vanaf de levering, dus het moment waarop het product geleverd wordt op het door u gekozen leveringsadres, om de overeenkomst te herroepen en de producten zonder boetes en zonder vermelding van redenen terug te sturen. De kosten voor de retourzending zijn echter voor u.

Hiervoor kan u of het modelformulier voor herroeping, beschikbaar op het einde van deze algemene voorwaarden (zie bijlage) gebruiken, of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen meedeelt.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u ons het product of de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, in goede staat, vergezeld van alle geleverde accessoires en, in de mate van het mogelijke, in hun oorspronkelijke staat en verpakking en te samen met alle documenten (aankoopbewijs en bestel– of leveringsbon).

Titulus zal de volledige aankoopprijs van uw aankoop terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als dat waarvan u gebruikt heeft gemaakt voor de oorspronkelijke transactie, zodra Titulus alle producten ontvangen heeft die het voorwerp uitmaakten van het herroepingsrecht.

Wij raden u aan om binnen de herroepingstermijn voorzichtig om te springen met het product en de verpakking, in die zin dat u verantwoordelijk geacht zal worden voor de waardevermindering van de producten die voortkomt uit andere handelingen dan die welke noodzakelijk zijn om te bepalen of u diezelfde producten al dan niet wenst te behouden.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor de volgende producten :

  • verzegelde producten die u reeds geopend heeft (zoals bijvoorbeeld reeds geopende flessen wijn of alcohol) ; en/of
  • beperkt houdbare producten (zoals bijvoorbeeld delicatessen).

ARTIKEL 8 – LEVERING

De producten worden geleverd op het adres dat u ingevuld heeft tijdens de bestelling. Het is aan u de juistheid van de opgegeven informatie na te gaan voor de validatie van uw bestelling (nummer, verdieping, naam op de intercom, enz.). Wij leveren enkel in België.

De leveringstermijnen zijn de termijnen aangegeven door onze partner Bpost, voor België betekent dat 48 uur op werkdagen (uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen), voor de andere landen kan deze duur variëren van 2 tot 5 dagen.

De aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en Titulus is enkel gehouden aan een inspanningsverplichting (en niet aan een resultaatsverbintenis) voor wat betreft deze termijnen. De aangegeven leveringstermijnen worden in werkdagen gerekend (geen zaterdagen, zondagen en feestdagen) en dienen geteld te worden vanaf de validatiedatum van de bestelling door Titulus. U zal de ochtend van de levering een e-mail ontvangen waarin het leveringstijdstip gepreciseerd wordt binnen een tijdvenster van 3 uur. Bijvoorbeeld : « de levering zal plaatsvinden tussen 14.00 en 17.00 uur ».

De leveringskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveringswijze en worden berekend op de totaliteit van de bestelling. Ze worden u meegedeeld op het einde van uw bestelling voor uw definitieve bevestiging.

U (of de geadresseerde van uw bestelling) verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de producten ontvangen kunnen worden op het adres vermeld op de bestelbon. Het kan zijn dat de transporteur u een identiteitsbewijs vraagt (of aan de geadresseerde van de bestelling). Indien u (of de geadresseerde vermeld op de bestelling) in de onmogelijkheid verkeert de bestelling zelf te ontvangen, dient u (of de geadresseerde van de bestelling) aan een derde te vragen u te vertegenwoordigen en hem of haar te voorzien van een volmacht en een kopie van uw identiteitskaart.

Op het moment van de levering van de producten controleert u (of de geadresseerde van de bestelling) de conformiteit van de levering ten opzichte van de bestelling, door met name te checken of er producten ontbreken of beschadigd zijn. Wij raden u aan om de levering niet te aanvaarden als de pakketten opengesneden, geopend en/of terug dichtgeplakt zijn.

Indien de levering conform is, verbindt u (of de geadresseerde van de bestelling) zich ertoe de leveringsbon of het goederenontvangstbewijs dat de transporteur u voorlegt te ondertekenen. Door de ondertekening van deze leveringsbon of dit goederenontvangstbewijs erkent u (of de geadresseerde van de bestelling) dat u het juiste aantal verzonden pakketten ontvangen heeft.

De overdracht van het risico vindt plaats op het moment van de levering. Wel blijven de bestelde producten eigendom van Titulus zolang de bestelling niet volledig betaald is.

ARTIKEL 9 – GARANTIE

Wij garanderen dat onze producten conform uw bestelling zijn en beantwoorden aan de normale verwachtingen die u mag hebben rekening houdend met de specificaties van het product. Hierbij geniet u van de wettelijke garantietermijn van twee jaar in geval van non-conformiteit van het geleverde product. In geval van non-conformiteit heeft u de keuze tussen een vervanging van het product of, indien dat mogelijk blijkt, de kosteloze herstelling ervan. Enkel wanneer de herstelling of de vervanging disproportioneel of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een korting of terugbetaling te eisen.

ARTIKEL 10 – TERUGZENDEN VAN EEN WIJN MET KURKSMAAK

Flessen met een kurk waarvan de wijn wat men noemt « een kurksmaak » heeft, kunnen geruild worden, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Titulus en op voorwaarde dat de slechte flessen vol teruggegeven worden. Bovendien moet de omruiling voldoen aan de onderstaande bijkomende en cumulatieve voorwaarden :

  • de fles moet nog bijna vol zijn en mag in geen geval leeg zijn ;
  • de fles moet weer gesloten zijn met de originele kurk ; en
  • de terugzending moet uitgevoerd worden door de koper (in de winkel, via Bpost of met privévervoer).

In geval Titulus de terugzending aanvaardt, ontvangt u een bon ter waarde van de ingeleverde fles, geldig tot 6 maanden na uitgifte ervan.

ARTIKEL 11 - OVERMACHT

In geval van overmacht hoeft Titulus zijn verplichtingen ten aanzien van u niet meer na te leven. Desgevallend hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of uw bestelling definitief te annuleren.

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden onafhankelijk van onze wil waardoor wij onze verplichtingen ten aanzien van u niet kunnen nakomen, gedeeltelijk of geheel. Deze omstandigheden zijn onder andere : stakingen, lock-outs, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, stroompannes, storingen van het netwerk, (telecommunicatie)verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of de onbeschikbaarheid van onze Website, niet-levering of laattijdige levering van de leveranciers of andere derden en het uitblijven van een noodzakelijke vergunning van de overheid.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten met betrekking tot de verstrekte informatie, de communicatie of andere verklaringen in verband met de producten (met name de afbeeldingen en beschrijvingen) en/of de Website toebehoren aan Titulus, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden/derden.

De namen en logo’s vermeld op de Website zijn in elk geval namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten. De gebruikersrechten, reproductierechten en intellectuele rechten met betrekking tot de Website zijn exclusief eigendom van Titulus of een derde. Ze mogen niet gereproduceerd of publiek gemaakt worden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Titulus of een betrokken derde.

Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel te gebruiken en/of te wijzigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming (van Titulus, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden/derden).

De informatie met betrekking tot de producten mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik (reproductie, wijziging, vertaling, opslag, bewerking, enz.) vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Titulus.

ARTIKEL 13 – VERANTWOORDELIJKHEID

Titulus kan niet verantwoordelijk gehouden worden :

  • voor een onderbreking (zelfs tijdelijke), een storing of een toegangsprobleem in verband met de Website ;
  • voor de andere websites (met name voor wat betreft de inhoud ervan, de werking, het gebruik van uw persoonsgegevens, enz.) waartoe u toegang krijgt via hyperlinks op de Website ; en
  • onjuiste informatie met betrekking tot het product geleverd door de fabrikant/producent/wijnboer van het betrokken product.

ARTIKEL 14 - GESCHILLENBESLECHTING

Uiteraard hopen wij altijd dat u 100% tevreden bent. Indien u echter een klacht heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen.

Als u niet tevreden bent met de oplossing die wij voorstellen, kan u altijd de Consumentenombudsdienst contacteren, het enige aanspreekpunt voor geschillen tussen consumenten en bedrijven (Consumentenombudsdienst, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1, 1000 Brussel, telefoon: 02 702 52 20, e-mail: contact@mediationconsommateur.be). U kan u ook wenden tot het ODR-platform (Online Dispute Resolution – Onlinegeschillenbeslechting/OGB) om geschillen tussen consument en bedrijf, zowel nationaal als internationaal, snel en efficiënt te beslechten : http://ec.europa.eu/odr/.

ARTIKEL 15 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gelieve ons privacybeleid te raadplegen.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Titulus, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, en meer bepaald tot die van Brussel.


10e SALON DES
VINS NATURELS

6 & 7 AVRIL

Nous sommes très heureux de vous accueillir le 6 et 7 avril 2024 pour notre salon annuel ! Vous pourrez y retrouver pas moins de 29 vigneron.ne.s, distillateur.rice.s et brasseur.sseuse.s venu.e.s de France, d’Italie, d’Autriche, d’Allemagne, d’Espagne et de Belgique.

QUAND
Samedi 6 et dimanche 7/04
de 12h à 19h


Ancien garage américain au 156, Chaussée de Wavre – 50m de Titulus

PRIX
10€ l’entrée pour les deux jours